menu

*aktualności*

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
2021-04-02

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu- to święto obchodzone corocznie 2 kwietnia z inicjatywy Kataru w osobie Jej Wysokości Mozah, małżonki emira Hamada ibn Chalifa as-Seni. Święto to zastało  ustanowione w 2007 roku przez Zgromadzenie  Ogólne ONZ, by zwrócić uwagę na dyskryminację i izolację ludzi dotkniętych autyzmem i ich najbliższych.

Obchody Dnia Autyzmu mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat zaburzeń związanych ze spektrum autyzmu oraz poprawę dostępu do usług opiekuńczych i pomocowych dla społeczności osób dotkniętych autyzmem. Symbolem solidarności z osobami autystycznymi jest kolor niebieski.

Autyzm jest obok m. in. chorób nowotworowych i cukrzycy, jednym z najpoważniejszych zdrowotnych zagrożeń cywilizacyjnych XXI wieku. To  także przypadłość, która zalicza się do grupy symptomów zwanych wycofaniem, czyli unikaniem kontaktu ze światem zewnętrznym- z ludźmi i otoczeniem. Autyzm to zaburzenie układu nerwowego, które u każdego chorego objawia się inaczej. Jednak wspólnym mianownikiem są trudności w okazywaniu uczuć, komunikacji z innymi, a także problemy z integracją bodźców. Zaburzenie to występuje cztery razy częściej u chłopców niż u dziewczynek. W Polsce na autyzm cierpi dziś ponad 30 tys. osób ( w tym 20 tys. dzieci oraz 10 tys. osób dorosłych).

Autyzm diagnozowany jest najczęściej w okresie dzieciństwa, ale wbrew obiegowej opinii nie występuje tylko w tym okresie rozwoju człowieka.

Cechą charakterystyczną tego zaburzenia jest to, że do pewnego momentu nie dają żadnych istotnych objawów- wszystko wskazuje, iż dziecko rozwija się prawidłowo.

Zapewne zadajemy sobie pytanie „Jak funkcjonują osoby z autyzmem?”. Osoby te mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych a wręcz izolują się od innych oraz prezentują sztywne i stereo- typowe wzorce zachowań. Wykazują trudności w integracji ze środowiskiem, są nadwrażliwe na bodźce smakowe, dźwiękowe, dotykowe, słuchowe czy wzrokowe. Ich zachowania  bywają dla otoczenia niezrozumiałe.

Osoby z tym zaburzeniem potrzebują przede wszystkim dużej uwagi i akceptacji.

Obchodząc co roku  Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, trzeba dać tym osobom szansę na zbudowanie relacji z innymi, na życie w społeczeństwie, a nie skreślać ich na margines.

Literatura na temat autyzmu jest bardzo bogata, podajemy kilka podstawowych pozycji; Ewa Pisula „Autyzm- przyczyny, symptomy, terapia”. Pani dr Wiliam Shaw przedstawia Autyzm – więcej niż podstawy, a także Tara Delaney ukazuje w swojej książce gry i zabawy dla dzieci z autyzmem. Literatura na temat autyzmu dostępna jest w księgarniach a, także można zamówić przez Internet, polecam. Oprócz literatury dostępne są poradniki dla rodziców dzieci dotkniętych autyzmem, a także, poza literaturą i poradnikami, ciekawe filmy (np.„ Adam” „Dziewczyna z szafy”).

Obecnie, w naszej placówce z 8 uczestników z zaburzeniem ze spectrum autyzmu. Podopieczni w ramach indywidualnych programów korzystają ze wsparcia specjalistów, rehabilitacji, hipoterapii, dogoterapii, basenu. Najistotniejsze jest, aby osoby z autyzmem, mają odpowiednie warunki, aby odnaleźć się w naszym społeczeństwie.

Wspierajmy się nawzajem!

AUTOR TEKSTU: Agnieszka Lesiak-Jancapowrót do aktualności


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Niepubliczne Przedszkole nr 4 o profilu edukacyjno-przyrodniczym Pod Dębusiem Olbrzymkiem Lucyna Różewicz, ul.Łąkowa 2, 64-800 Chodzież

2. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować: e-mail: iod@przedszkole4chodziez.com

3. Cele i podstawy przetwarzania:
1) Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody.
2) W celu zawarcia umowy, jej wykonania na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą.
3) W celu marketingu bezpośredniego oraz przygotowania i przedstawienia oferty usług własnych administratora.

4. Komu możemy przekazywać Twoje dane:
1) dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa;
2) firmom współpracującym z którymi posiadamy podpisane umowy i tylko jeśli jest to niezbędnie konieczne.
5. Twoje dane nie są przekazywane poza Unię Europejską.

6. Okres przechowywania danych:
Jeśli jesteś naszym klientem i Twoje dziecko uczęszcza do naszej placówki oraz utworzyliśmy dla niego dokumentację, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 5 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń. Przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane.

7. Twoje prawa:
1) Przysługuje Tobie prawo żądania dostępu do podanych przez Ciebie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2) Ponadto, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem.
3) Dodatkowo, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznasz, że podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w formie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym w formie profilowania.