menu


*nasza wizja i misja*

W centrum Chodzieży , przy ulicy Łąkowej 2, wśród zieleni mieści się Przedszkole Nr 4 o profilu edukacyjno-przyrodniczym, którego patronem jest 134 letni dąb, drzewo zdrowia  wszelkiego szczęścia i pomyślności, drzewo ,które kocha, i o które się troszczy cała społeczność  przedszkola razem z Nadleśnictwem Podanin z panem nadleśniczym Jackiem Kulpińskim. Stąd nazwa przedszkola „Pod Dębusiem Olbrzymkiem”

W naszym przedszkolu  dzieci czują się kochane,  akceptowane i szczęśliwe.  Stwarzamy im  atmosferę wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której się bawią  i  uczą. Stwarzamy przyjazną, domową atmosferę oraz zapewniamy optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci, zaspakajania potrzeb dzieci, wspieramy w rozwijaniu zdolności zainteresowań. 

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań. 
Oferujemy zajęcia sprzyjające rozwijaniu talentów tkwiących w każdym dziecku. Zapewniamy zabawy ogólnorozwojowe dla dzieci, tj.; plastyczne, techniczne, muzyczne, ruchowe, teatralne, rozwijające mowę i myślenie, doskonalące zmysły, kształcące niezbędne umiejętności. Przyzwyczajamy też naszych wychowanków do bezpośredniego obcowania z kulturą i sztuką, zwiedzając muzea oraz zapraszając zawodowe teatry, które specjalizują się w przedstawieniach dla najmłodszej widowni. 

Dzieci chętnie uczestniczą tez w wielu rozmaitych konkursach, w których zdobywają bardzo często nagrody lub wyróżnienia. W ciągu roku organizujemy wycieczki, które uzupełniają proces wychowawczo- dydaktyczny, a jednocześnie pozwalają na poznawanie naszego środowiska oraz naszego regionu.
 
Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje z zakresu pedagogiki przedszkolnej, dalej uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalenia. Nauczycielki pracują nowoczesnymi, aktywnymi metodami uznawanymi za najkorzystniejsze dla rozwoju dziecka. W relacjach z dziećmi są cierpliwe, wyrozumiałe, miłe, serdeczne, ale i konsekwentne. Wspomagają rozwój dziecka tak, aby umożliwić mu poczucie sukcesu. W relacjach z rodzicami pogłębiają ich wiedzę przez informowanie o osiągnięciach dziecka i ewentualnych z nim trudnościach, ustalają z rodzicami tok dalszego postępowania oraz podnoszą kulturę pedagogiczną rodziców. Umożliwiają rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki ( imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców).
 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców organizujemy na ternie przedszkola zajęcia dodatkowe.
 
Nasi absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia obowiązków szkolnych, są chętni do kontaktów z innymi ludźmi, cechuje ich śmiałość, ciekawość poznawcza  i kreatywność. Wielu z nich utrzymuje z nami kontakt, odwiedzają swoje panie i młodszych kolegów, opowiadają o radościach i problemach uczniowskiego życia. Te wizyty świadczą o silnym związku emocjonalnym z przedszkolem, który może powstać tylko dzięki panującej  tu serdecznej atmosferze i zaufaniu, jakim obdarzają nas dzieci. Dlatego nieustannie  staramy  się podnosić  swoje  kwalifikacje , doskonalić  umiejętności pedagogiczne, uatrakcyjniać ofertę dydaktyczną, ale przede wszystkim kochać dzieci i być partnerami dla ich rodziców, na których zadowoleniu z naszej działalności zależy nam tak samo jak na wspaniałym samopoczuciu ich dzieci w  naszym przedszkolu.
 
W naszym przedszkolu odbywają się dni otwarte dla dzieci nowoprzyjętych wraz z rodzicami. Celem tych spotkań jest wspomaganie dziecka w procesie przygotowania do życia w nowym środowisku poprzez poznanie przedszkola w poczuciu pełnego bezpieczeństwa, bo razem z mamą, tatą, czy też babcią. Wspólne zabawy dzieci i ich rodziców z nauczycielami i dziećmi uczęszczającymi już do przedszkola przynoszą wymierne korzyści przede wszystkim dzieciom, ich rodzicom i przedszkolu. Uświadamiają dzieciom i rodzicom, że pobyt w przedszkolu jest ciekawą formą działania – zabawy połączone z nauką i pracą. 
 
Być rodzicem przedszkolaka to ogromne wyzwanie. Opieka nad dzieckiem, jego wielokierunkowy rozwój, to wspólny wysiłek rodziców i wychowawców. Dobry kontakt rodziców z wychowawcami i dyrekcją przedszkola jest bardzo istotnym elementem jego dobrego i skutecznego funkcjonowanie. Dlatego nasze przedszkole jest zawsze otwarte dla rodziców, a ich pomoc i zaangażowanie bardzo wysoko cenione.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Niepubliczne Przedszkole nr 4 o profilu edukacyjno-przyrodniczym Pod Dębusiem Olbrzymkiem Lucyna Różewicz, ul.Łąkowa 2, 64-800 Chodzież

2. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować: e-mail: iod@przedszkole4chodziez.com

3. Cele i podstawy przetwarzania:
1) Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody.
2) W celu zawarcia umowy, jej wykonania na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą.
3) W celu marketingu bezpośredniego oraz przygotowania i przedstawienia oferty usług własnych administratora.

4. Komu możemy przekazywać Twoje dane:
1) dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa;
2) firmom współpracującym z którymi posiadamy podpisane umowy i tylko jeśli jest to niezbędnie konieczne.
5. Twoje dane nie są przekazywane poza Unię Europejską.

6. Okres przechowywania danych:
Jeśli jesteś naszym klientem i Twoje dziecko uczęszcza do naszej placówki oraz utworzyliśmy dla niego dokumentację, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 5 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń. Przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane.

7. Twoje prawa:
1) Przysługuje Tobie prawo żądania dostępu do podanych przez Ciebie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2) Ponadto, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem.
3) Dodatkowo, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznasz, że podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w formie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym w formie profilowania.