menu


*Wczesne wspomaganie*

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W Przedszkolu nr 4 Pod Dębusiem Olbrzymkiem od roku szkolnego 2016/2017 prowadzone są zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Zajęcia odbywają się na terenie przedszkola w gabinetach terapeutycznych, gabinecie logopedycznym, sali doświadczania świata, sali ruchowej. Częstotliwość i długość spotkań zależy od możliwości dziecka. Jednorazowe spotkanie nie trwa dłużej niż 1 godzina, a miesięczna liczba godzin wynosi od 4 do 8 – w zależności od potrzeb dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, także – pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

Podstawa Prawna:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z póź.zm)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017r. poz. 1635)

Istota wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:
Wspomaganie rozwoju dzieci powinno być podjęte jak najwcześniej. Jego istotą jest dostarczanie fachowej, wszechstronnej i systematycznej pomocy medycznej, psychologicznej i pedagogicznej. Pomoc udzielana we wczesnym dzieciństwie pozwala nie tylko skutecznie kompensować występujące u dziecka dysfunkcje i deficyty, ale także zapobiega pojawianiu się zaburzeń rozwoju o charakterze wtórnym. Wczesna pomoc musi mieć charakter kompleksowy, tzn. być udzielana zarówno niepełnosprawnemu dziecku, jak i członkom jego rodziny. Problemy rodziców i innych domowników należy traktować jako tak samo ważne, jak zaburzenia w rozwoju dziecka. Wczesna pomoc dąży do optymalizacji funkcjonowania całego układu rodzinnego.

Wczesnym wspomaganiem powinny być objęte dzieci ze wszystkimi problemami rozwojowymi, a w szczególności dzieci:
- z uszkodzonym wzrokiem
- z uszkodzonym słuchem
- z niepełnosprawnością ruchowa
- z niepełnosprawnością umysłową
- z autyzmem
- z zaburzeniami zachowania
- wychowujące się w niekorzystnych warunkach środowiskowych
- z wolniejszym i nieharmonijnym rozwojem

Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:
- udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;
- udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
- pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Priorytetowymi zadaniami zespołu jest określenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu terapii oraz analizowanie skuteczności form pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie. Wszelkie działania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju mają na celu podniesienie poziomu funkcjonowania dziecka oraz wspieranie rodziców w procesie opieki i wychowania.

Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
- psychologa
- logopedę
- oligofrenopedagogów
- surdopedagoga
- tyflopedagoga
- terapeutę Integracji Sensorycznej

Co powinni zrobić rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko zostało objęte wspomaganiem rozwoju:
- Zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej
- Wypełnić wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju 
- Zgłosić się w poradni z dzieckiem na badania w ustalonym terminie 
- Po otrzymaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zgłosić się do najbliższej placówki prowadzącej takie wspomaganie np. poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkola


PROCEDURA W SPRAWIE ORGANIZOWANIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 4 „POD DĘBUSIEM OLBRZYMKIEM” - pobierz dokument w formacie .pdf